top of page
Kto vlastne sme :) 

 

PROVIDA Jakubovany je majetkom Nadácie PROVIDA.

Provida Jakubovany svojími ziskami z vašej návštevy plne podporuje projekty Nadácie Provida www.provida.sk, ktorej cieľom je vzdelávanie, integrácia znevýhodnených skupín do spoločnosti a angažovanie študentov a mladých ľudí.

 

PRO VIDA vznikla v roku 2006 ako občianske združenie dobrovoľníkov, ktorí chceli športovými a vzdelávacími aktivitami pomôcť deťom v detských domovoch s ich integráciou do spoločnosti. Neskôr sa jej aktivity rozšírili aj na pravidelné organizovanie divadelných predstavení pre Nepočujúce deti.

Nadácia PROVIDA vznikla v roku 2010 s cieľom profesionálne spravovať majetok pre verejnoprospešné účely formou venture philanthropy (angažovaná filantropia), v ktorej sa zameriavame na riešenie vážnych spoločenských problémov s využitím princípov vlastných podnikaniu a podnikavosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša vízia je spoločnosť, kde má každý šancu na plnohodnotný život.

Našim poslaním je pomáhať začleniť sa do spoločnosti tým z nás, ktorí mali menej šťastia, menej zdravia alebo menej lásky, narodili sa do ťažkých sociálnych podmienok, alebo sú vylúčení zo spoločnosti z dôvodov nízkeho vzdelania, zdravotného handicapu alebo z dôvodov iného spoločenského znevýhodnenia.

 

V napĺňaní svojho poslania spravujeme majetok Nadácie a vytvárame prostredie pre inkubáciu inovatívnych riešení sociálnych a spoločenských problémov. Podporujeme aktivity tých jednotlivcov a organizácií, ktorí kombinujú princípy filantropie a podnikavosti a vedia spojiť dva zdanlivo protichodné motívy: ekonomickú racionalitu so sledovaním spoločensky prospešných cieľov. Rozvíjame vlastné riešenia na akútne spoločenské problémy a podporujeme nápady a organizácie, ktoré sú etické a profesionálne, majú potenciál mať spoločenský dopad, byť udržateľné a škalovateľné do iných regiónov.
 

Veríme, že podporovaním vzdelávania a rozvíjaním empatie a kreativity prispievame k lepšej spoločnosti. 

 

bottom of page